แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติกำหนดแนวทางการเทียบการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการรับโอนข้าราชการพลเรือนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น