หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  แต่เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน ดังนั้นจึงให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกหลังจากวันหยุดราชการช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น