การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติกำหนดให้สายงานนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานดังกล่าวซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อาจนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเพื่อประโยชน์ในการย้าย โอน การรับโอน และการเลื่อนระดับตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลได้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น