การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

หนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งให้ มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรูปถ่ายของครูผู้ดูแลเด็ก การแต่งกายในส่วนของการใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู การกรอกบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กในรายการ วันเกษียณอายุ อัตราเงินเดือน (ระดับขั้น) และการแก้ไขบัตรประวัติ  ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกบัตรประวัติหรือแก้ไขบัตรประวัติของครูผู้ดูแลเด็ก  ตามแนวทางในหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น