ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หนังสือ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตามที่สำนักงบประมาณได้เวียนแจ้งหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณพร้อมฉบับปรับปรุงแก้ไขให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัตินั้น  เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สำนักงบประมาณจึงซักความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคงทนถาวร และใช้เกณฑ์ราคาในการกำหนดงบรายจ่ายสำหรับค่าวัสดุที่มีวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท และค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตามหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก:สำนักงบประมาณ