ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๕๙๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง  ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ด้วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มเติมการให้ใช้ภาคผนวก ๖ "หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น