การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง  การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้กำหนดตารางเทียบขั้นเงินเพือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนท้องถิ่นจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยเป็นการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนร้อยละ ๕ ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือ
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น