สภาวิศวกรเชิญสมาชิกร่วม ประชุมใหญ่วิสามัญ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555

สภาวิศวกรเชิญสมาชิกร่วม ประชุมใหญ่วิสามัญ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555

ด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09:30 นาฬิกา ถึง 12:00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น 3 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม