ภาพบรรยากาศการอบรม 2 โครงการที่ จ.อุบลราชธานี "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างแะการจัดทำราคากลางของทางราชการ" หลักเกณฑ์ใหม่ 2555 และ Google SketchUp

โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรม 2 โครงการ วันที่  28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555  จัดที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัราชภัฏอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 

1. โครงการอบรมเชิงวิชาการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างแะการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 20 (หลักเกณฑ์ใหม่  2555)   
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่ สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.yotathai-training.com/home/con
2. โึีครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การออกแบบอาคารแบบ  3 มิติ  ด้วย  Google SketchUp" รุ่นที่ 22  วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่
สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งต่อไปได้ที่ 
www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou