ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ AutoCAD และ Advance Google SketchUp ที่ ขอนแก่น

โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ วันที่  21-25 พฤษภาคม 2555 ที่ ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" รุ่นที่ 26 และ การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp (ระดับสูง) รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น 

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่