การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง

หนังสือ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ กำหนดว่า "ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผยฯ"  เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  จึงแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยหลักการของระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง