หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๑๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
ระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือโครงการอื่นใดที่เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ำหรืออุทกภัย หรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศตามที่ กยอ.กำหนด รวมถึงแผนงานหรือการดำเนินการใด ๆ ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติการหรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว   เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องและสามารถตรวจสอบได้  จึงแจ้งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น