แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๙๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่นกรณีการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการหารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนและการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้    สำนักคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กกถ.) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็นว่า การที่ อปท.จะให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการหรือ อปท.ได้ ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๕๒ และจะต้องไม่เป็นการสนับสนุนในภารกิจหรือเป็นงานประจำที่ส่วนราชการนั้นสามารถตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อดำเนินในภารกิจหรือเป็นงานประจำที่ส่วนราชการนั้นสามารถตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อดำเนินในภารกิจดังกล่าวได้อยู่แล้ว เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กรมพัฒนาชุมชนและมีงบประมาณตั้งไว้แล้ว และตามกฏหมายฯ ไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ดังนั้น อปท.จึงไม่อาจให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น