เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ- การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
- การบริหารสัญญา
- การบริหารสัญญา
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- การเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรกภายหลังการลงทะเบียน (First Time Login)
- การแก้ไขสัญญา
- การบอกเลิกสัญญา
- ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace)


ข้อมูลจาก : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ