ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐ และ ระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒
ะเบียบนี้ให้สิทธิประโยชน์ต่อ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างหน่วยงานรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งบำเหน็จความชอบที่จะได้รับประกอบด้วย
- บำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงิน หรืออาจคำนวณเป็นตัวเงินได้  ได้แก่
๑) เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติ  ๓) การประกันชีวิต  ๔) ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  ๕) เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
- บำเหน็จความชอบที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่
๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ๒) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ๓) การยกย่อง เชิดชูเกียรติยิ่ง  ๔) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ๕) การจัดสรรโครตาพิเศษสำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด  ๖) สิทธิลาพักผ่อน  ๗) การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท
 >>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น