ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว ๑๙๑๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔
ามที่ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ให้ อบจ. เทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ทุกแห่งถือปฏิบัติ  และได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากหารือเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑  กรณีที่มีการหมายเหตุในบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนฯ ว่า "จะต้องมีงบพัฒนาในปีถัด ๆ ไปไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา" งบพัฒนามีความหมายว่าอย่างไร
ประเด็นที่ ๒ กรณีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสภา อบต.ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ พ.ศ.๒๕๕๔ได้ยกเลิกข้อกำหนดให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุของสภาอบต.ตามระเบียบเดิม   อบต.ที่ได้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสภาไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ก่อนประกาศระเบียบดังกล่าวจะต้องเรียกคืนหรือไม่
ประเด็นที่ ๓ กรณีการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบทนแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อปท. ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ปรับเพิ่มร้อยละ ๒๐ ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.๕๔ ที่ อปท.หลายแห่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จะต้องใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ตั้งจ่ายไว้มาจ่ายได้หรือไม่ หรือหากมีเงินสะสมจะสามารถนำเงินสะสมมาจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
กระทรวงมหาดไทยได้ตอบข้อหารือตามประเด็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้   จึงแจ้งให้ อบจ. เทศบาล และอบต. ทราบและถือปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้
ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น