ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
สาระสำคัญ  ประเภทการลาแบ่งเป็น ๑๑ ประเภท ดังนี้
๑)การลาป่วย ๒)การลาคลอดบุตร ๓)การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ๔)การลากิจส่วนตัว ๕)การลาพักผ่อน ๖)การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๗)การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ๘)การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจตัย หรือดูงาน ๙)การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ๑๐)การลาติดตามคู่สมรส ๑๑)การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

>>ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน (ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน,ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,ข้าราชการการเมืองและข้าราชการตำรวจ) >>การลาทุกประเภท ถ้ามีกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการลาประเภทนั้น ๆ ด้วย >>การลาทุกประเภท ถ้ามีกฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการลาประเภทนั้น ๆ ด้วย >>การนับวันลาตามระเบียบนี้ ให้นับตามปีงบประมาณ >>การลาป่วยจะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจำเป็นจะเสนอใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้  การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ >>การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน >>ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากต้องการจะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วัน >>การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน ๑๕ วันทำการ >>การสะสมวันลาพักผ่อนจากปีที่แล้ว รวมกับปีปัจจุบันต้องไม่เกิน ๒๐ วันทำการ แต่สำหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้สะสมได้รวมกับปีปัจจุบันไม่เกิน ๓๐ วันทำการ >>กรณีการลาติดตามคู่สมรส ให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี หรือกรณีจำเป็นให้ลาต่อไปได้อีก ๒ ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ  >>ข้าราชการที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่จนตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ให้ลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก:สำนักนายกรัฐมนตรี