ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ ของข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓๒๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ ของข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ามที่สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว นั้น    เนื่องจากมีข้อความบางข้อไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนั้นจึงขอยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๕ แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงการคลังดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น