หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๓๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งหนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น