โปรแกรมแปลงค่าพิกัด

โปรแกรมแปลงค่าพิกัด 

โดยกลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน สามารถแปลงค่าพิกัด

วิธีใช้ (โดยช่างเจต ศาลายา)
1. ไปที่หัวข้อ Geographic/UTM Coordinate Converter
2. ถ้าจะแปลง UTM เป็น lat long ให้ใส่ค่า E ในช่อง x ใส่ค่า N ในช่อง y ใส่ค่าโซนในช่องโซน ( ไม่ 47 ก็ 48 ) ส่วนช่อง hemisphere เป็นค่า N เสมอ เมื่อใส่ค่าครบทุกช่อง กดปุ่ม << ก็จะได้ค่า long และ ค่า Lat
3. ถ้าจะแปลง lat long เป็น UTM ก็ใส่ค่า lat long ในช่อง แล้วกด >> ก็จะได้ค่า N และ E ไปใช้งานครับ

คลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บแปลงค่าพิกัด ออนไลน์