ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นประจำทุกปี และกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น