การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)
ระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการปฏิบัติ กรณีที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ (ศพส.อ.)จะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไปดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยจะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะอุดหนุนได้หรือไม่
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น