ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ด้วย ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ แล้วแต่กรณีเป็นต้นไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย : (๑) สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕  (๒) สำเนาประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (๓) ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติฯ

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น