มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปแล้วนั้น   เนื่องจากหลักเกณฑ์การขอคือเงินค่าปรับฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง  ทำให้เกิดความล่าช้า  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอถอนคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายละเอียดตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น