การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะโดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการ นั้น   ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังคงมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างถึงการดำเนินการดังกล่าวอยู่  ดังนั้น จึงขอแจ้งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอันขาด
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น