การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยมีสมาคมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล และมีงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาในพื้นที่ได้น้อยลง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่าย และสามารถนำมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงขอให้สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น