การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๓๓๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
ด้วยปรากฏว่ามีส่วนราชการหลายแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ก่อนที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จะมีผลบังคับใช้  โดยการเช่าพัสดุหรือการจ้างที่มีลักษณะต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดไม่ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ กล่าวคือ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ส่วนราชการจะต้องใช้งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้การเช่าหรือการจ้างของส่วนราชการไม่สามารถเช่าหรือจ้างได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าพัสดุหรือสัญญาจ้างที่จำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงตามระยะเวลาดังกล่าว ส่วนราชการมีความจำเป็นจะต้องเช่าหรือจ้างจากผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาเดิมซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันก่อนที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกาศใช้และมีผลบังคับ นั้น
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ จึงได้อนุมัติยกเว้นเป็นหลักการให้เช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในระหว่างปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง หลักการปฏิบัติปรากฏตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น