โปรแกรมตารางคำนวณค่า Factor F ปรับปรุงใหม่ ตามมติ ครม. 13 มี.ค. 2555 (แก้ไข 9 พ.ค.2555)

โปรแกรมตารางคำนวณค่า Factor F  ปรับปรุงใหม่ ตามมติ ครม. 13 มี.ค. 2555 (แก้ไขข้อผิดพลาด 9 พ.ค.2555)

เป็นโปรแกรมคำนวณค่า Factor F ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ปี 2555 (มติ ครม. 13 มีนาคม 2555)

เป็นโปรแกรมที่ต้องเปิดด้วย Excel มีให้เลือกใช้ ทั้ง Excel 2003 และ 2007 (ต้องเปิดใช้แมโคร)
 - โปรแกรมเดิมจัดทำโดย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ(ช่างถึก@โยธาไทย)
- เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงโดย ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง)
Download โปรแกรม