ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 22 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 เชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 22  (หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
คลิกที่นี่ 

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่
โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 


ดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com/home/con