ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับลงนาม)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับลงนาม)
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น