การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยาฐานะ

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีวงเงินเกิน ๖% สำหรับข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยาฐานะ
ด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้หารือแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยาฐานะ ตั้งแต่รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นมา กรณีเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน ๖% ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แม้จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทุก ๆ คนละครึ่งขั้นแล้วก็ตามนั้น   สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จึงชี้แจงแนวทางและตอบข้อหารือดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น