การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ ๑๔๐๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ซึ่งจะต้องรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ ก.บ.ท.ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนก่อนครบเกษียณอายุ  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น