แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ (ITC Housekeeper)

โปรแกรมไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ (ITC Housekeeper) จัดทำและพัฒนาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติโปรแกรม
- ป้องกันการการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลสามารถกำหนดเพิ่มได้เอง โดยสามารถกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละคนได้
- กำหนดเวลาใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยสามารถระบุตารางเวลาแยกเป็นตารางใช้งานอินเตอร์เน็ต และตารางเวลาการใช้งานโปรแกรม
- กำหนดให้สามารถบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน และยังสามารถกำหนดให้ส่งประวัติการใช้งานดังกล่าวไปยังอีเมลที่ระบุไว้ได้อีกด้วย
- ป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย เช่น ประวัติการใช้งานข้อมูลเว็บไซต์หรือโปรแกรม รวมไปถึงป้องกันการถอดถอนโปรแกรม
- กำหนดการใช้งานของโปรแกรมต่าง ๆ โดยสามารถที่จะระบุว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถใช้งานโปรแรมได้หรือไม่

>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดโปรแกรม