แนะนำแนะนำเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ www.tkc.go.th

แนะนำเว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ www.tkc.go.th เป็นเว็บท่าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมบนระบบอินเตอร์เน็ต  หมวดหมู่องค์ความรู้ ประกอบด้วย
>>เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generatities), ปรัชญา (Philosophy), ศาสนา (Religion), สังคมศาสตร์ (Social sciences), ภาษาศาสตร์ (Language), วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology), ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation), วรรณคดี (Literature), ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

>>เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ