ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)

หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖๙๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบไปแล้วนั้น เนื่องจากข้อมูลที่แจ้งไปมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนบางรายการ เกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ดังนั้น จึงขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น