ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) ดำเนินการดังนี้
. เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
๒. รายงานข้อมูลประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) พร้อมทั้งข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลจำนวนนักเรียน ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๕   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น