การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีศักยภาพเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สรุปสาระสำคัญของหนังสือที่่เป็นความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ สถ.ได้รับทราบ  และนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ สถ. (www.dla.go.th) หัวข้อ "การพัฒนาระบบราชการ สถ." แบนเนอร์ "หนังสือน่าอ่าน"  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือผู้ที่สนใจทราบ และหากต้องการดูรายละเอียดของหนังสือ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) สามารถเข้าชมได้
>> เข้าดูหนังสือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น