ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
สาระสำคัญ ด้วยปรากฎว่า มีความไม่โปร่งใสในการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว โดยพบว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งและเวลาใกล้เคียงกันจนมีปริมาณยาสะสมเป็นจำนวนมาก และเชื่อได้ว่ายาที่ได้รับไปมิได้นำไปใช้สำหรับตนเอง นอกจากนี้ พบกรณีมีการเบิกจ่ายยาโดยไม่ปรากฎข้อมูลว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมารับบริการที่สถานพยาบาลแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในระบบราชการ กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาตรการดำเนินการ หากตรวจสอบพฤติกรรมตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นในส่วนราชการใด    รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น