หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน


หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

สาระสำคัญ กระทรวงการคลัง แจ้งการแก้ไขและกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรณีที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์หรือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ประเมินระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการต้นสังกัด สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติใหม่นี้ เพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว เข้าถึงได้ โดยปราศจากเงื่อนไขต่าง ๆ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้


ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น