เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
เป็นข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ, หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ฯลฯ
จัดทำและเผยแพร่โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>>ดูเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร