ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๔๙๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
ามที่ สำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ได้แนะนำแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ที่เบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น