การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณมาณรายจ่ยหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในการตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนแก่องค์กรภาคประชาชน องค์การการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เป็นการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองเป็นส่วนรวม มิใช่การดำเนินการในเชิงธุรกิจ  จึงแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อเป็ฯการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐต่อไป  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น