ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีมี การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ามที่ ได้แจ้งการซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พร้อมจัดส่งตัวอย่างการคำนวณการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กรณีดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ นั้น  เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แต่จัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นเพื่อให้การคำนวณเงินส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ถูกต้อง จึงแจ้งแนวทางการดำเนินการ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้


>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น