ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนังสือ ด่วน ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๔๗๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง  ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเวียนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรี กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี แต่นายกเทศมนตรีเห็นว่า เนื่องจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่มีกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และกรณีนี้ยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี เพราะยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในทางอาญา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยตรงแห่ง พ.ร.บ.เทศบาล แต่นายกเทศมนตรีก็มีอำนาจตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่จะสามารถถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ตามที่นายกเห็นสมควร ดังนั้นเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า เลขานุการนายกเทศมนตรีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา นายกจึงมีหน้าที่พิจารณาใช้อำนาจตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง สั่งให้เลขานุการนายกเทศมนตรีพ้นจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีได้  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น