ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย .รายการอาหารเสริม (นม)  ๒.รายการอาหารกลางวัน  .รายการสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาระดับจังหวัด .รายการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และ .รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราบและเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์จัดสรร   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น