การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  เรื่อง  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
ณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) แจ้งการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เนื่่องจากขณะนี้ยังมีงาน/โครงการฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ บางส่วนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณฯ ในการดำเนินการ จึงแจ้งหลักเกฑณ์การยกเว้นการปฏิบัติดังกล่าว มาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุต่าง ๆ ในการดำเนินการ   รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น