ร่วมแสดงความคิดเห็น "ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ..."

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการ สถ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ....

>> ร่วมแสดงความคิดเห็น