การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙
ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำการตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี และยืนยันข้อทักท้วงให้เรียกเงินคืนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ กรณีบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการของคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการบำเพ็ญประโยชน์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๑๒,๖๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวไม่มีการจัดฝึกอบรมก่อน ระหว่างหรือหลังการดูงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙  ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ โดยเคร่งครัด โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด  โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดอบรมก่อน ระหว่าง หรือหลังการดูงาน จึงจะถือเป็นการดูงานตามนัยของระเบียบดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น