การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ....

หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๒๕๓๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ....
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ... โดยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  ดังนั้นเพื่อให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราเป็นพระราชบัญญัติ ในส่วนการรับฟังความคิดเห็น  จึงแจ้งให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎในหนังสือฉบับนี้
>> ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น