ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ด้วย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจ บทบาท รวมถึงให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ตามมาตรฐานดังกล่าวได้  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น